Jesteś tutaj: Szkolenia BHP

Szkolenia BHP w Siedzibie Klienta

Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca, ale także pracownicy. Dlatego pracodawca musi zarówno stworzyć odpowiednie warunki pracy, jak i szkolić pracowników, zapewnić instruktaż i instrukcje bezpiecznych zachowań.

 

SZKOLENIE WSTĘPNE

 

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, przechowywanej w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w Kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy
 • w regulaminach pracy
 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy
 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

  Instruktaż ogólny, przed dopuszczeniem do pracy, dotyczy:

 • nowo zatrudnianych pracowników,

 

SZKOLENIA OKRESOWE

 

Szkolenie okresowe ma aktualizować i ugruntować wiedzę oraz umiejętności dotyczące BHP, a także zaznajomić z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi z tej dziedziny.

Szkolenie okresowe odbywają:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych np. pracownicy produkcji, kierowcy itd.
 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 

Szkolenie okresowe należy przeprowadzić:

 • co najmniej raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne
 • raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • raz na 5 lat – dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji; pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby; pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz pracowników, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP
 • raz na 6 lat – dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.