Szkolenia BHP w siedzibie Klienta

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy.  Dlatego pracodawca musi zarówno stworzyć odpowiednie warunki pracy,a także szkolić pracowników, zapewnić instruktaże czy dostarczać instrukcje bezpiecznej pracy.

KP Art 2373 - Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikcacji lub potrzebnych umiejętności. Pracodawca jest zobowiazany zapewnić przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie.

SZKOLENIE WSTĘPNE

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, przechowywanej w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w Kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,
 • w regulaminach pracy,
 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,
 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Instruktaż ogólny - przed dopuszczeniem do pracy, dotyczy:
 • nowo zatrudnianych pracowników,
 • studentów oraz uczniów odbywających praktyki.

Wzór - Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp.

szkolenia wstepne

szkolenia okresowe

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie okresowe ma aktualizować i ugruntować wiedzę oraz umiejętności dotyczące BHP, a także zaznajomić z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi z tej dziedziny.

Szkolenie okresowe odbywają:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych np. pracownicy produkcji, kierowcy itd.
 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenie okresowe należy przeprowadzić:

 • co najmniej raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
 • raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • raz na 5 lat – dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji; pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby; pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz pracowników, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP,
 • raz na 6 lat – dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Wzór - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.

Zapraszamy do kontaktu.

Zespół BHP-MAT.

Zadzwoń: 502-167-471 call